Dansk Bommerang Klub

Love og Vedtægter

Love for Dansk Boomerang Klub vedtaget på generalforsamlingen 20. juli 1999.
1 Foreningens Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Dansk Boomerang Klub. Dens hjemsted er København, Danmark.
2 Foreningens Formål og Aktiviteter
Formålet for forbundet er at virke for sikker brug af boomeranger som sports- og fritidsredskab (legeredskab), at udbrede viden om fremstilling og kast af boomeranger, og at hjælpe med at organisere stævner.
For at opfylde formålene, gør forbundet følgende:
-Arrangerer demonstrationer
-Arrangerer workshops
-Organiserer stævner og opvisninger
-Deltager i internationale begivenheder
3 Medlemmer
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver person eller forening, der er villig til at virke for forbundets mål.
Som støttemedlem (passiv medlem) kan bestyrelsen optage personer og organisationer, som ønsker at støtte forbundets formål og aktiviteter.
Optagelse af medlemmer kræver skriftlig tilmelding.
Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge.
Generalforsamlingen kan ophøje et medlem, der har støttet forbundet i væsentlig grad, til æresmedlem, efter bestyrelsens forslag.
4 Udmeldelse - Eksklusion
Et medlem kan melde sig ud af forbundet ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, eller ved meddelelse til generalforsamlingen.
Hvis et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.
Såfremt et medlem overtræder foreningens love, vedtægter eller regler, kan denne blive idømt karantæne, eller udelukkes helt, hvilket skal bestemmes af mindst halvdelen af bestyrelsen. I sådanne tilfælde indkaldes medlemmet til bestyrelsesmøde tidligst 2 dage og senest 14 dage efter overtrædelsen.
5 Kontingent og Indmeldelsesgebyr
Foreningens kontingent og indmeldelsesgebyr for hver medlemstype fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, gældende fra 1. juli.
Kontingentet opkræves forud.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem, der vælges for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne kan kun vælges blandt foreningens medlemmer, formand og kasserer skal dog være fyldt 18 år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen samles, når en af bestyrelsesmedlemmerne indkalder til møde efter behov.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er til stede. Afstemninger foretages ved almindelig flertal.
Ved frafald supplerer bestyrelsen sig selv.
7 Tegningsret
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen kan oprette udvalg, og overlade opgaver til disse.
8 Regnskab og Revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden marts måned afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
9 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem i den sidste måned før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Forældre/værge til aktive medlemmer under 15 år kan udøve dennes stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
På generalforsamlingen har både passive og aktive medlemmer taleret.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer kræver dette. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved almindeligt flertal, medmindre andet er angivet i lovene.
Skriftlig afstemning skal foretages hvis mindst 2 stemmeberettigede medlemmer kræver dette.
10 Generalforsamlingens Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent, samt budget for det kommende år.
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlem
  7. Valg af 1 revisor.
  8. Valg af 1 suppleant til revisor/bestyrelsen.
  9. Eventuelt.
11 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
12 Foreningens Opløsning
Bestemmelse af foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de af foreningen stemmeberettigede medlemmer afgiver skriftlig stemme for forslaget.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal fordeles.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i klub eller forbundsregi.


Med disse love træder tidligere love ud af kraft.

Formand:

Dato: